Społeczeństwo Republiki Federalnej Niemiec należy – obok polskiego – do najszybciej starzejących się w Europie.

Z roku na rok przybywa osób 65 +, które to osoby wymagają specjalistycznej opieki.

Niestety, wielu seniorów ma problem z właściwymi i należytymi zabiegami pielęgnacyjnymi.

Powodem jest coraz bardziej pogłębiający się brak lekarzy, pielęgniarek a przede wszystkim opiekunów osób starszych, do którego to wykonywania
zawodu i nauki jest zwyczajnie brak chętnych.

Ta profesja nie cieszy się wysokim społecznym uznaniem, wynagrodzenie jest niskie, a ustawowe godziny pracy są nagminnie przekraczane.

Według m.in danych Fundacji Bertelsmanna do roku 2030 brakować będzie na niemieckim rynku co najmniej 500 000 pielęgniarzy osób starszych.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na rynku opieki uruchomiamy w Polsce, kraju unijnym i bezpośrednio sąsiadującym z RFN klasy / szkoły kształcące młodych Polaków / Polki w zawodach : pielęgniarz i pomocnik pielęgniarza seniorów.

Zajęcia teoretyczne obejmować będą – zgodnie z wymogami niemieckich programów nauczania – roczny i dwuletni okres kształcenia, połączony z
praktykami w polskich i niemieckich szpitalach, klinikach a przede wszystkim w Domach Seniora.

Po ukończeniu nauki absolwenci będą mieli zapewnione miejsce pracy w niemieckich placówkach opiekuńczych oraz możliwość zamieszkania niedaleko miejsca wykonywanej pracy.

By proces kształcenia przebiegał bez jakichkolwiek przeszkód powołaliśmy do życia Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Gospodarcze ( DPFW ), które zajmie
się gromadzeniem środków finansowych koniecznych do prowadzenia nauki.

Zapewniamy też pomoc w organizacji szkoleń w innych specjalnościach medycznych.